Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
im. J. Lompy w Katowicach,
Filia w Chorzowie

Menu główne
:: Katalog Online
:: Strona główna
:: Godziny otwarcia
:: Blog
:: Facebook
:: Kontakt
:: Warunki zapisu
:: Dojazd
:: Linki
O bibliotece
:: Zbiory
:: Warsztat informacyjny
:: Pracownia komputerowa
:: Usługi
:: Oferta edukacyjna
:: Historia placówki
:: Galeria
:: Regulamin 
Co u nas
:: Wspomaganie
:: Rocznice 2018
:: Nowości wydawnicze
:: Chorzowscy poeci
:: Zestawienia bibliograficzne
:: Czasopisma
Historia placówki

KALENDARIUM

Lata 1922-1939


1922-1923 Założenie Biblioteki Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych (pierwsza biblioteka nauczycielska w mieście).
Rok 1926 Zbiory liczyły 433 pozycje. Opiekunem biblioteki była Janina Zajchowska.
1931-1934 Zbiory liczyły 502 tomy, 21 tytułów czasopism fachowych.
1924-1925 W Królewskiej Hucie(od 1934 roku Chorzów) powstała druga biblioteka nauczycielska, która na przestrzeni kolejnych lat (1924-1939), 3-krotnie zmieniała swoją nazwę:
 • Biblioteka Nauczycielska Okręgu Szkolnego Świętochłowice II w Królewskiej Hucie
 • Okręgowa Biblioteka Nauczycielska w Królewskiej Hucie
 • Obwodowa Biblioteka Nauczycielska w Chorzowie
1933-1934 Biblioteka Nauczycielska liczyła 415 dzieł w 500 tomach, prenumerowała 17 czasopism pedagogicznych.
Rok 1935 Obwodowa Biblioteka Pedagogiczna liczyła 2600 pozycji pedagogicznych i ogólnokształcących. Pierwsi nauczyciele-bibliotekarze: Franciszek Sikora, Aldona Bazalówna.
1937-1938 Liczebność zbiorów: ok. 6 tysięcy woluminów.


Lata 1945-1957


W pierwszych latach powojennych podobnie jak w okresie XX-lecia międzywojennego funkcjonowały na terenie Chorzowa dwie biblioteki nauczycielskie. Były to: Biblioteka Oddziału Grodzkiego ZNP oraz Biblioteka Inspektoratu Szkolnego.


Rok 1945 Przekazanie Związkowi Nauczycielstwa Polskiego organizacji nauczycielskich konferencji rejonowych decyzją Ministra Oświaty (nr II KN - 2334/45N). Sformułowanie przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego Regulaminu konferencji rejonowych zalecającego m.in. zaznajamianie nauczycielstwa z nowościami wydawniczymi z dziedziny nauk pedagogicznych, dydaktycznych, polecającego także gromadzenie dzieł naukowych i dydaktycznych
6.IX.1945 Opracowanie przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach tzw. Wewnętrznego regulaminu konferencji rejonowych chorzowskiego obwodu szkolnego. W pkt.7 Regulaminu informuje się o prowadzeniu poradni pedagogiczno-dydaktycznej i bibliograficznej.
26.I.1946 Uruchomienie biblioteki związkowej przez Wydział Pedagogiczny Oddziału Grodzkiego ZNP w Chorzowie o nazwie: Biblioteka Oddziału Grodzkiego ZNP w Chorzowie. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej 26.01.1946r. Zainwentaryzowano pierwszych 200 książek.
28.IV.1947 Podanie komunikatu w Protokole z konferencji rejonowej w Chorzowie informującego, że już w niedługim czasie biblioteka nauczycielska ZNP udostępniona będzie dla wszystkich nauczycieli.
30.VI.1947 Opublikowanie danych statystycznych w Kwestionariuszu dla bibliotek na terenie miasta Chorzowa dotyczących także Biblioteki Oddziału Grodzkiego ZNP w Chorzowie. Podaje się, że w roku 1946 w Bibliotece zarejestrowano 20 czytelników, w 1947 r.-39 czytelników. Biblioteka posiadała wówczas 400 książek naukowych, 58 pedagogicznych oraz 7 pozycji z literatury dziecięcej. Otwarta była dla czytelników we wtorki i piątki.
Rok 1947 Funkcjonowanie przy Inspektoracie Szkolnym w Chorzowie drugiej biblioteki nauczycielskiej w mieście (brak dokładnej daty powstania po wojnie).
IX.1947 Wniosek Przewodniczącego Wydziału Pedagogicznego ZNP w Chorzowie w sprawie połączenia obu bibliotek.
Rok 1949 Założenie pierwszej księgi inwentarzowej książek Inspektoratu Szkolnego w Chorzowie (wg zachowanej dokumentacji).
Rok 1950 Wpisanie kolejnych 680 książek do księgi inwentarzowej biblioteki inspektorackiej.
Rok 1955 Ostatni zapis stwierdzający istnienie Biblioteki Oddziału Grodzkiego ZNP w Chorzowie.
Rok 1957 Wydanie Instrukcji Ministra Oświaty z dnia 26 września w/s organizacji Pedagogicznych Bibliotek Powiatowych (Miejskich).


Lata 1958-1969


21.V.1958  Zrealizowanie postanowień uchwały narady oświatowej chorzowskich dyrektorów i kierowników szkół ogólnokształcących, placówek wychowania pozaszkolnego i przedszkolnego w/s otwarcia w budynku Wydziału Oświaty przy ul. Dąbrowskiego 17 Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej.
IX.1958 Otrzymanie nowego lokalu w budynku ZNP w Chorzowie ul. Powstańców 27. Przypuszczalne połączenie księgozbiorów biblioteki ZNP i biblioteki inspektorackiej. Przydzielenie placówce 1 etatu. Pierwszym pracownikiem była Olga Giertler. Stan księgozbioru: 1985 pozycji.
Rok 1969 Pożar w budynku, w którym mieściła się Biblioteka. Zniszczona została dokumentacja i zalana część zbiorów. Stąd też brak dokładnych danych statystycznych z działalności Biblioteki za lata 1959-1965. Natomiast z lat 1966-1969 zachowały się wycinkowe sprawozdania liczbowe przygotowywane dla potrzeb PBW w Katowicach. Od 1970 roku w dokumentacji Biblioteki znajdują się wyczerpujące sprawozdania opisowe obrazujące pracę placówki na przestrzeni lat. Stan zbiorów-7500 woluminów.


Lata 70.


Lata 70. Decyzją Ministra Oświaty i Wychowania zmieniono statut i nazwę bibliotek pedagogicznych. Brzmi następująco: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Chorzowie. Biblioteka otrzymuje nowy statut, który stanowi, że: Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych, oświatowych, wspomaga proces kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr pedagogicznych. W roku 1976 następuje także zmiana siedziby Biblioteki. Placówka otrzymuje pomieszczenie po zlikwidowanej Szkole Podstawowej nr 31 w Chorzowie przy ul. Armii Czerwonej 12 (obecnie Armii Krajowej).
                  Obchody 30-lecia istnienia placówki. Z tej okazji zorganizowano miejską konferencję z udziałem Franciszka Joachimskiego-inspektora szkolnego, Henryka Skalbanioka-dyrektora PBW oraz pracowników filii pedagogicznych bibliotek województwa katowickiego (1976 rok).
                  Systematyczna działalność informacyjno-bibliograficzna prowadzona na rzecz nauczycieli chorzowskich placówek oświatowo-wychowawczych w zakresie sporządzania wykazów nowości, opracowywania zestawień bibliograficznych, prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów z zakresu edukacji czytelniczej, medialnej i regionalnej.
Stan zbiorów na 31.12.1980 wynosił 16440 tomów; liczba czasopism-741 roczników.
         W celu spopularyzowania biblioteki w najbliższym środowisku placówka zorganizowała:
 • konferencję dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych w Chorzowie
 • konferencję reedukatorów szkół województwa katowickiego
 • konferencję wizytatorów nauczania początkowego z udziałem przedstawiciela ministerstwa
 • konferencję poświęconą sprawom aktywizacji czytelnictwa miejscowych nauczycieli
 • spotkania dla bibliotekarzy szkół podstawowych
 • pierwsze lekcje biblioteczne w ramach przysposobienia czytelniczego i informacyjnego dla uczniów chorzowskich szkół


Lata 80.


Lata 80. Doskonalenie warsztatu informacyjno-bibliograficznego m.in. poprzez:
 • rozbudowę kartoteki zagadnieniowej
 • utworzenie katalogu tekstów obcojęzycznych (1985 r.) i zbiorów archiwalnych
 • utworzenie kartoteki programów szkolnych, rozkładów materiałów nauczania, podręczników szkolnych oraz materiałów repertuarowych na uroczystości szkolne
 • wprowadzenie w obrębie katalogu rzeczowego bardziej szczegółowej klasyfikacji wg UKD
     Z całości księgozbioru wydzielono pozycje wieloegzemplarzowe z zakresu pedagogiki i psychologii, literaturę piękną, programy nauczania, przewodniki turystyczne oraz "Chorzowiana".
         Opracowanie katalogu pomocniczego dla nauczycieli-bibliotekarzy zawierającego m.in.: konspekty lekcji bibliotecznych, metodykę pracy z czytelnikiem oraz konkursy czytelnicze.
                Podejmowanie zróżnicowanych form pracy mających na celu aktywizację czytelnictwa literatury pedagogicznej wśród nauczycieli.
                   Przeprowadzenie konkursu na najlepiej zorganizowaną bibliotekę szkolną jako pracownię ogólnoszkolną.
     Zorganizowanie wśród uczniów szkół podstawowych konkursu na plakat pt.: "Mój świat książek" oraz przygotowanie wystawy prac nagrodzonych i wyróżnionych połączonej z ekspozycją książek pięknie wydanych.
     Zorganizowanie konkursu dla uczniów klas 5-8 pt.: "Ekslibris mojej biblioteki".
Wydanie pierwszego ekslibrisu Biblioteki wg projektu Mariana Knoblocha.
Uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia Biblioteki (1986 rok).
Rozpoczęcie prowadzenia praktyki dla studentów bibliotekoznawstwa.
         Stan zbiorów na 1.01.1989 wynosił 22290. W wypożyczalni zarejestrowano 911 czytelników, którzy wypożyczyli 10337 pozycji.


Lata 90.


Lata 90. Wzmocnienie działań na rzecz współuczestniczenia w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły poprzez:
 • opracowanie i przekazywanie materiałów informacyjno-bibliograficznych dla placówek oświatowo-wychowawczych w mieście
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • organizowanie zebrań samokształceniowych nauczycieli
 • współpracę z nauczycielami-metodykami
 • organizację cyklicznych lekcji bibliotecznych dla klas siódmych szkół podstawowych
Upowszechnianie wśród nauczycieli i uczniów wiedzy o regionie oraz własnym mieście poprzez:
 • wzbogacenie zbiorów o książki o tematyce śląskiej
 • rozszerzenie prenumeraty czasopism o pisma lokalne i regionalne
 • rozbudowę kartoteki zagadnieniowej "Silesiana" i "Chorzowiana"
 • organizowanie lekcji regionalnych dla uczniów szkół
 • spotkania autorskie
                 Przekazanie (na podstawie zarządzania) majątku Filii dyrekcji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Katowicach.
                   Dokonanie zakupu kserokopiarki ze środków przyznanych przez Zarząd Miasta Chorzowa.
             Systematyczny wzrost liczby czytelników w 1995 roku. Zarejestrowano 1112 czytelników, którym wypożyczono 17518 książek. Przeprowadzono 17 lekcji bibliotecznych i udzielono 2158 porad bibliograficznych. Stan księgozbioru na 1.01.1996 wynosił 27674 pozycje.
             Uroczystość 50-lecia PBW Filii w Chorzowie (16.02.1996). Opracowanie i wydanie publikacji: J. Parysz, J. Pokorska, J. Drosdzol: "Rodowód Pedagogicznej Biblioteki w Chorzowie. 50-lecie działalności".
Przygotowanie okolicznościowych wystaw: "Z dziejów chorzowskiej oświaty lat międzywojennych", "Edukacja regionalna . Edukacja dla demokracji.", "Z kultury naszego regionu". Wydanie exlibrisu wg projektu Adolfa Szołtyska.
             Rozbudowa warsztatu informacyjno-bibliograficznego poprzez:
 • wzbogacenie zbiorów o materiały audiowizualne-m.in. kaset video nt. ekologii (1994 rok)
 • pozyskanie komputera i programu bibliotecznego "Libra". Rozpoczęcie komputeryzacji-wprowadzanie danych z kartoteki zagadnień (1997 rok)
 • założenie kartoteki centralnej zbiorów regionalnych znajdujących się w bibliotekach szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Chorzowa (1998 rok)
 • wzbogacenie zbiorów o multimedialne pakiety edukacyjne
Stan zbiorów na 31.12.1999 wynosił 32639 pozycji, 2109 roczników czasopism oraz 202 materiały audiowizualne.


Lata 2000-


Lata 2000- Zmiana siedziby Biblioteki na ul. Sportową 21.
                   Retrospektywne opracowanie zbiorów w programie bibliotecznym LIBRA (rozpoczęcie prac - 2001 r.; zakończenie prac - marzec 2004 r.). Oznakowanie księgozbioru kodami kreskowymi.
                   Cykliczne spotkania samokształceniowe nauczycieli doradców metodycznych w siedzibie Biblioteki (od 2001 roku).
                   Opracowanie i przekazanie placówkom oświatowym i kulturalnym miasta broszury "Informator o bibliotekach Chorzowa" (2002 rok).
                   Prowadzenie spotkań samokształceniowych dla rad pedagogicznych m.in. "Warsztat informacyjno-bibliograficzny w zakresie edukacji regionalnej", "Szkoła i nauczyciel w przepisach oświatowych". Współpraca z nauczycielami-doradcami metodycznymi w organizowaniu warsztatów dydaktycznych z nauczycielami przedmiotu.
                   Prowadzenie spotkań informacyjno-doskonalących:
 • dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
 • dla nauczycieli podejmujących pierwszy raz pracę w szkole
 • dla liderów WDN
 • kurs z zakresu biblioterapii
     Umożliwienie nauczycielom matematyki spotkań w Bibliotece ramach tzw. "Matematycznej Kawiarenki Papierowej Biblioteki Pedagogicznej".
     Założenie katalogu dokumentującego dorobek twórczy nauczycieli Chorzowa pod nazwą "Prace Nauczycieli Chorzowa" (2003 rok).
     Udział w Radzie Programowej rocznika "Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne"; pracownicy Biblioteki stale publikują w tym wydawnictwie artykuły.
     Zorganizowanie ogólnomiejskich konferencji m.in. na temat :
 • "Edukacja regionalna w chorzowskich placówkach oświatowych"
 • "Proeuropejska dydaktyka multimedialna" w ramach V Konferencji Chorzowskich Spotkań Europejskich
 • I Chorzowskie Spotkania Nauczycieli Twórczych nt.: "Aktywność twórcza nauczyciela jako edukacyjna wartość"
 • II Chorzowskie Spotkania Nauczycieli Twórczych nt.: "Refleksja w praktyce pedagogicznej nauczyciela" (7.04.2006 r.)
 • "Co robić, aby mój uczeń nie miał problemów w nauce?" (4.11.2006 r.)
     Wprowadzanie opisów bibliograficznych z kartoteki zagadnieniowej do programu komputerowego LIBRA.
        Uruchomienie dla czytelników zautomatyzowanego systemu wypożyczeń w programie bibliotecznym LIBRA (od 1.2005).
     Przygotowanie placówki do otwarcia ogólnodostępnego Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (2005 rok).
     Otwarcie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej - 23 stycznia 2006 roku
     Dnia 22.02.2006 roku Biblioteka obchodziła jubileusz 60-lecia swojego istnienia.

Goście obejrzeli okolicznościowe wystawy:

- Z dziejów chorzowskiej oświaty przełomu XIX i XX wieku. Ludzie-fakty-zdarzenia;
- Królewska Huta - Chorzów jako ośrodek wydawnictw oświatowych;
- Biblioteki nauczycielskie w Królewskiej Hucie/Chorzowie. Wypisy historyczne - wydarzenia współczesne.

Wysłuchali również wykładu prof. J. Malickiego na temat: "Powojenna humanistyka śląska. Ludzie-zdarzenia".

Z okazji jubileuszu wydano publikację: J. Parysz, J. Drosdzol "Z dziejów bibliotek nauczycielskich w Chorzowie."
        Współudział w opracowaniu i realizacji projektu edukacyjnego - adresowanego do lokalnego środowiska oświatowego - pod nazwą "Chorzowskie Spotkania Oświatowe" (lata 2006-2008). W 2006 roku odbyło się 8 spotkań - m.in. "Czy matematyki powinien uczyć się każdy?"; "Emisja głosu w pracy nauczyciela"; "Łacina na co dzień"; "Media a człowiek współczesny"; w 2007 m.in.: "O słowie muzyki" i "Literacka peregrynacja do Śląska"; a w 2008 m.in.: "Uczeń, nauczyciel i rodzic w świecie praw i obowiązków", "Techniki pracy z adeptami sztuki aktorskiej", "Historia potrzebuje muzyki".
     Rokrocznie - w maju - odbywa się w naszej Bibliotece promocja "Chorzowskich Zeszytów Dydaktycznych".
Ostatni dotychczas - VIII Tom ukazał się w maju 2010 roku.
     W latach 2007-2009 pracownicy Chorzowskiej Filii PBW w Katowicach współorganizowali i brali udział w ogólnomiejskich konferencjach:
 • "Jak mówić uczniom o ich obowiązakach"
 • "Integracyjna funkcja matematyki"
 • "Forum Edukacyjne - Młodzi Chorzowianie. 750 lat historii - nowe wyzwania edukacji"
 • "Edukacja kreatywna wyzwaniem XXI wieku"
 • IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego. Przeprowadzenie wykładu nt.: "Biblioterapia w bibliotece pedagogicznej - z doświadczeń chorzowskiej filii PBW w Katowicach"
 • "Chorzów Kreatywnym Miastem - Mariaż Biznesu i Kultury"
 • "I Przegląd Działalności i Dorobku Tyskich Bibliotekarzy Szkolnych"
 • "III Chorzowskie Spotkania Nauczycieli Twórczych"
 • "Szkoła przyjaźnie wspomagająca. Reforma programowa kształcenia ogólnego"
 • "Wspieranie rozwoju ucznia przez ocenianie"
 • "Matematyka bez granic"
 • "Nowoczesne i tradycyjne pomoce dydaktyczne w nauczaniu matematyki"
 • "Sprawni inaczej w szkole - spotkania praktyków"
   
Podobnie jak w latach poprzednich odbyły się w bibliotece spotkania informacyjno-doskonalące dla:  nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy oraz dla nauczycieli podejmujących pierwszy raz pracę w szkole.
     
W 2009 roku Biblioteka brała aktywny udział w obchodach Tygodnia Bibliotek - "Biblioteka to plus" poprzez m.in.: przygotowanie wystawki gazetek szkolnych; przeprowadzenie akcji "Podziel się przeczytaną książką"; zorganizowanie zajęc dla uczniów z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej oraz warsztatów z biblioterapii.

W październiku 2009 roku rozpoczął się (i był kontynuowany w 2010 roku) kurs dla nauczycieli emrytów obejmujący podstawy obsługi komputera.
Valid HTML 4.01 & CSS szablony